Товар добавлен в корзину
Оформить заказ

Смотрите также
від
Угода користувача

редакція від 09 лютого 2021 року

Ліцензіар: ФОП Суханов Ю.А., ідентифікаційний номер 2720023931, Україна

Розділ 1-Загальні положення

1.1. Цей договір є публічною офертою, розміщеною Ліцензіаром у загальному доступі в мережі Інтернет і вважається укладеним з моменту вчинення Ліцензіатом дій за акцептом, зазначених у цьому Договорі.

1.2. Сторонами цього Договору (далі — «договір») є:

Ліцензіар-ФОП Суханов ю.а., ідентифікаційний номер 2720023931, Україна та надає послуги в рамках інтернет-сервісу Базіум (далі — «Базіум»).

Ліцензіат — особа, що володіє дієздатністю і визнається учасником цивільних правовідносин; або юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства держави, резидентом якої є така особа або індивідуальний підприємець, зареєстрований відповідно до законодавства держави, резидентом якої є така особа, яке прийняло умови цього Договору (далі — «Користувач»).

1.3. Місцем укладення цього Договору є Україна, місто Черкаси.

1.4. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з цим Договором до моменту початку користування послугами Базіуму. Акцептом оферти, що міститься в цьому договорі, є оплата користувачем ліцензійної винагороди згідно з обраним тарифним планом, згідно п.7.5. цього Договору. Вчинення користувачем дії за акцептом оферти означає повне і беззастережне прийняття Користувачем умов цього Договору.

Розділ 2. Терміни та визначення

2.1. Аккаунт-обліковий запис Користувача, що ідентифікується даними, зазначеними при реєстрації, однозначно і повністю визначає обсяг даних в широкому сенсі, що належать Користувачеві. Під даними в широкому сенсі розуміються будь-які дані, які вводяться користувачем (наприклад, налаштування, контент, зображення і т.п.) або виникають в процесі використання програми (наприклад, статистика про відвідування, замовлення, дані по замовленнях і т. п.).

2.2. Блокування Аккаунта-стан Аккаунта, в якому користувачеві надано доступ до його даних, але функціональність програми не забезпечується. У стані блокування Аккаунта, при запиті даних сайтом Користувача з сервера Базиум, програма автоматично відображає повідомлення про відсутність доступу. Списання ліцензійної винагороди при блокуванні Аккаунта не проводиться. При блокування Аккаунта, активується автоматична переадресація програмою запитів даних, що надходять з сайту Користувача на сервер Базиума, на URL-адресу, визначену параметрами програми.

2.4. Інтернет-сайт — Сайт) - сукупність інтегрованих програмно-апаратних і технічних засобів, а також інформації, призначеної для публікації в мережі Інтернет і відображається в певній текстовій, графічній або звукових формах.

2.5. Панель управління-інтерфейс користувача в програмі, що дозволяє користувачеві змінювати доступні налаштування Програми.

2.6. Програма-програма для ЕОМ «Платформа Базіум", що представляє собою сукупність даних і команд, призначених для функціонування ЕОМ та інших комп'ютерних пристроїв з метою отримання певного результату. Обсяг результату функціонування обмежений можливостями програми.

2.7. Підписка-купівля Користувачем права використання програми шляхом оплати суми ліцензійної винагороди згідно з одним із запропонованих Базіумом тарифних планів.

2.8. Сервер Базіуму (Сервер) - апаратний комплекс, що складається з комп'ютерів-серверів, налаштований і адмініструється таким чином, щоб забезпечити достатню продуктивність програми при використанні її Користувачем.

2.9. Тарифний план-розмір ліцензійної винагороди, що залежить від періоду використання Базіуму, а також додаткових послуг, одержуваних при використанні Базіуму.

Всі доступні користувачеві Тарифні плани розміщені на сайті Базіум за адресою: https://bazium.ua/price

2.10. Електронна пошта Базіуму — bazium@bazium.com.ua; для користувача: адреса, вказана при реєстрації Аккаунта. Кожна зі сторін зобов'язується самостійно забезпечити свій доступ до електронної пошти, достатній для отримання необхідних повідомлень за даним Договором. При направленні повідомлень Користувачеві від Базіуму, в разі установки Користувачем блокування отримання повідомлень від bazium@bazium.com.ua за допомогою налаштування поштових фільтрів, відписки від повідомлень або іншим способом, Дані повідомлення вважаються спрямованими належним чином і отриманими Користувачем.

РОЗДІЛ 3. Предмет договору

3.1. Предметом цього Договору є надання Базіумом Користувачеві простої невиключної ліцензії на використання програми в порядку та на умовах, передбачених цим Договором.

3.2. Цей Договір застосуємо до всіх оновлень програми, які передаються або робляться доступними користувачеві у зв'язку з укладенням цього Договору.

3.3. Програма для ЕОМ» Платформа Базіум " є результатом інтелектуальної діяльності Базіуму і захищається законодавством про авторське право. Базіум гарантує, що володіє всіма необхідними правами для надання Користувачеві прав на використання Програми за цим Договором.

3.4. Територія використання Програми за цим Договором не обмежена.

Розділ 4. Обсяг ліцензії

4.1. Просте невиключне право на використання Програми за цим Договором включає в себе право Користувача на використання програми протягом періоду часу, оплаченого Користувачем.

4.1.1. Користувачеві надається можливість зміни налаштувань програми, в межах, доступних користувачеві в панелі управління.

4.2. Користувач НЕ має права:

4.2.1. отримати доступ до вихідного коду програми, редагувати і/або вивчати вихідний код програми розкривати технологію роботи Програми.

4.2.2. використовувати програму для здійснення протизаконних дій, включаючи, але не обмежуючись: спам-розсилки, напрямки погроз і образ, поширення неправдивої реклами, заклику до насильницьких дій.

4.2.3. копіювати, відтворювати Програму або окремі її елементи і зберігати програму на матеріальному носії з метою передачі третім особам

4.2.4. розміщувати в програмі та/або з використанням програми файли вірусів та інших шкідливих програм, поширювати шкідливі програми з використанням Програми

4.2.5. намагатися обійти технічні обмеження, встановлені в програмі

4.2.6. публікувати програму, надаючи третім особам можливість її копіювання

4.2.7. надавати Програму в прокат, в оренду або в тимчасове користування третім особам з метою отримання прибутку

4.3. Результати використання Програми Користувачем, включаючи всі види введених первинних даних згідно п. 2.1. цього Договору, або отриманих в результаті функціонування програми, належать Користувачеві.

Розділ 5. Права та обов'язки сторін

5.1. Базиум вправі:

5.1.1. Розширювати і допрацьовувати функціональність програми без отримання згоди Користувача, проводити оновлення програми.

5.1.2. Вносити зміни в Тарифні плани без попереднього узгодження з користувачем. Нові тарифні плани не поширюються на підписку, оплачену Користувачем до дати набрання чинності нових тарифних планів. Вступ в силу нових тарифних планів тягне автоматичну зміну Тарифного плану Користувача, який оформив підписку до вступу в силу нових тарифних планів.

5.1.3. Блокувати доступ до програми у разі порушення Користувачем умов цього Договору або на вимогу суду чи інших компетентних органів України, країн Євросоюзу, а також випадках отримання повідомлень від третіх осіб про порушення Користувачем їх прав.

5.1.4. Видаляти інформацію, розміщену Користувачем з використанням Програми, якщо вона порушує вимоги законодавства України, країн Євросоюзу та / або умови даного Договору, а також у разі запиту третіх осіб, які підтверджують, що розміщена інформація порушує їх права.

5.1.5. Запросити у користувача додаткову інформацію: сертифікати або Ліцензії, а також додаткову контактну інформацію, у разі наявності підстав вважати, що Користувачем порушуються норми чинного законодавства України, країн Євросоюзу, або в разі отримання Базіумом відповідного запиту від правоохоронних органів. У разі відмови користувача надати зазначену інформацію, Базіум має право обмежити права доступу користувача до програми до закінчення оплаченого періоду.

5.1.6. Базіум має право розірвати договір в односторонньому порядку без зазначення причин, повідомивши про це Покупця в письмовій формі по електронних каналах зв'язку (e-mail) не менше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до передбачуваної дати односторонньої відмови. При розірванні договору з ініціативи Базіуму Користувачеві повертаються сплачені кошти, розмір яких визначається за формулою: оплачена Користувачем сума грошових коштів помножити на кількість днів, які користувач використовував сервіси Базіуму, розділити на кількість днів, оплачених Користувачем. Повернення грошових коштів проводиться тим же способом і за тими ж платіжними даними, які були використані при оплаті доступу до сервісів Базіуму

5.1.7. Базіум у праві розірвати договір в односторонньому порядку, повідомивши про це Покупця в письмовій формі по електронних каналах зв'язку (e-mail), якщо Користувач використовував сервіси Базіуму для продажу, реклами продукції або послуг з порушенням законів РФ, України, країн Євросоюзу, включаючи але не обмежуючись: порушення виняткових прав на продаж продукції, порушення виняткових прав на бренд, порушення виняткових прав на показ, реклама товарів і послуг, заборонених на території України, країн Євросоюзу. У разі виникнення умов для договору, описаних в цьому пункті, договір розривається в момент отримання повідомлення від державних органів, або претензії спрямовані в центр розміщення серверів Базіуму про порушення виключних прав на будь-яку продукцію або інформацію, розміщену в Інтернеті Користувачем за допомогою сервісів Базіма. У разі розірвання договору на підставі даного пункту, кошти, сплачені Користувачем раніше не повертаються.

5.1.8. Базіум має право запросити у користувача інформацію, що дозволяє ідентифікувати користувача (включаючи, але не обмежуючись, для фізичних осіб: паспортні дані, включаючи копію паспорта, дані ІПН, СНІЛС, для юридичних осіб: копію статуту, виписку з ЕГРЮЛ, документ про повноваження керівника компанії, паспортні дані керівника компанії). Базіум має право заблокувати доступ до серсіс Базіуму з моменту запиту інформації до моменту її повного надання та перевірки співробітниками Базіуму.

5.2. Базиум зобов'язується:

5.2.1. Надати Користувачеві просте невиключне право на використання програми відповідно до розділу 4 цього Договору.

5.2.2. За запитом користувача, протягом 3 (трьох) діб з моменту отримання запиту, видалити будь-яку інформацію, пов'язану з Аккаунтом Користувача, з Сервера Базиума.

5.2.3. Інформувати користувача про істотні доопрацювання і зміни в програмі, а також про зміни в умовах передачі прав на використання Програми за допомогою електронної поштової розсилки або публікації на сайті Базіуму bazium.ua.

5.2.4. Інформувати користувача про зміну тарифних планів за допомогою електронної поштової розсилки та/або публікації на сайті Базіуму bazium.ua.

5.2.5. Забезпечити функціонування програми і допуск користувача до Програми, за умови виконання Користувачем умов п. 5.4.1. цього Договору.

5.3. Користувач має право:

5.3.1. Отримати просте невиключне право на використання програми в обсязі, передбаченому розділом 4 цього Договору.

5.3.2. Самостійно вибирати тарифний план із запропонованих Базіумом тарифних планів, на свій розсуд змінювати тарифний план після закінчення підписки.

5.3.3. Скасувати підписку в порядку, встановленому розділом 8 цього Договору.

5.3.4. Надати доступ до свого Аккаунту третім особам на умовах, визначених оплаченим Користувачем тарифним планом.

5.3.5. Направляти на адресу Базіуму пропозиції та побажання щодо поліпшення і доопрацювання функціоналу Програми.

5.4. Користувач зобов'язується:

5.4.1. Самостійно забезпечити технічну можливість використання програми, в тому числі: доступ до мережі Інтернет, Наявність На комп'ютері Користувача, з якого здійснюється доступ до програми, програмного забезпечення для перегляду інтернет-сайтів.

5.4.2. Самостійно вивчити документацію до Програми, розміщену на сайті Базіум bazium.ua і інші матеріали, розміщені в панелі управління користувача і на сайті Базиума, для ознайомлення з можливостями програми.

5.4.3. Своєчасно оплачувати Ліцензійну винагороду в розмірі і в терміни, передбачені тарифним планом Користувача.

5.4.4. Забезпечити збереження отриманих від Базіуму параметрів доступу до Програми з метою захисту від несанкціонованого доступу.

Розділ 6. Порядок передачі прав

6.1. Передача Користувачеві простого невиключного права на використання Програми здійснюється не пізніше 1 (однієї) доби з моменту оплати користувачем ліцензійної винагороди, шляхом надання Користувачеві параметрів доступу (логін і пароль) в Аккаунт, або звільнення Аккаунта користувача від стану блокування. З моменту отримання користувачем параметрів доступу в Аккаунт, просте невиключне право на використання Програми вважається переданим Базіумом і отриманим Користувачем.

6.2. Передача Програми на матеріальному носії не проводиться.

6.3. При наявності у користувача претензій до обсягу фактично наданих прав на використання Програми, Користувач зобов'язаний повідомити про них Базіум по електронній пошті в термін не пізніше 10 (десяти) діб з моменту першого доступу до Панелі управління. Під першим доступом мається на увазі факт реєстрації на bazium.ua, або авторизація за допомогою логіна / пароля на сайті bazium.ua.

6.4. Базіум зобов'язано розглянути претензію Користувача в термін не пізніше 3 (трьох) робочих днів, і, в разі її обгрунтованості, вжити всіх необхідних заходів для усунення її причини, або передати Користувачеві інструкції щодо усунення причин претензії.

Розділ 7. Порядок оплати

7.1. Всі розрахунки сторін за цим Договором проводяться в рублях Російської Федерації. Ліцензійна винагорода не обкладається ПДВ на підставі застосування спрощеної системи оподаткування відповідно до НК РФ.

7.2. Розмір ліцензійної винагороди визначається на підставі обраного користувачем Тарифного плану і терміну використання Програми.

7.3. Користувач має право внести одноразовий платіж за будь-який термін, що не перевищує двох максимальних розмірів оплати максимального за вартістю Тарифного плану.

7.4. Базіум виставляє Користувачеві рахунок на оплату ліцензійної винагороди згідно з обраним Користувачем тарифним планом і терміну одноразової оплати через Панель управління Програми.

7.5. Ліцензійна винагорода вважається оплаченою з моменту надходження відповідної суми грошових коштів від користувача на розрахунковий рахунок Базіуму. Не допускається часткова оплата Користувачем передбаченого обраним Користувачем тарифним планом ліцензійної винагороди.

7.6. Після закінчення оплаченого терміну надання прав, Базіум припиняє доступ Користувача до програми шляхом блокування Аккаунта.

7.8. У разі якщо Користувач не сплачує винагороду за наступний період використання прав на Програму протягом 30 і більше днів з моменту настання стану Блокування Аккаунта, Базиум розглядає такі дії як відмова від виконання Договору і діє згідно п. 10.4.

Розділ 8. Порядок скасування підписки

8.1. Користувач має право в односторонньому порядку відмовитися від підписки одним із таких способів: направити на адресу Базіуму повідомлення про відмову від оплаченої підписки і зажадати повернення оплаченої ліцензійної винагороди в порядку, передбаченому цим розділом договору; відмовитися від продовження підписки шляхом не внесення оплати ліцензійної винагороди за наступний період.

8.2. Підписка може бути скасована Користувачем з дня, наступного за днем направлення відмови від підписки на адресу Базіуму.

8.3. Повернення оплаченої користувачем ліцензійної винагороди проводиться в розмірі, що обчислюється за формулою: з розміру оплачених грошових коштів Базіуму (оплачені кошти) віднімається одна тридцята частина добутку кількості днів, що минули з моменту реєстрації на Базіумі по день, наступний за днем направлення відмови від підписки на адресу Базіуму, на вартість щомісячного використання Базіуму відповідно до тарифів https://bazium.ua/price, також віднімаються суми оплати за будь-які додаткові послуги, надані Базіумом. Розгляд заяви на повернення коштів відбувається протягом 15 робочих днів. Повернення коштів відбувається протягом 10 робочих днів після розгляду заяви на повернення у разі коректності цієї заяви.

8.4. У разі, якщо Користувач не використовував передане Базіумом просте невиключне право протягом строку його надання, але не повідомив Базіум про відмову від підписки, обов'язок Базіуму з передачі невиключного права вважається в повному обсязі виконаним, а повернення оплаченої користувачем ліцензійної винагороди не проводиться.

Розділ 9. Відповідальність сторін

9.1. Сторони цього Договору несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Користувач бере на себе повну відповідальність за результати своїх дій в програмі, а також за дії в програмі третіх осіб, яким Користувач надав доступ до Програми, включаючи, але не обмежуючись: настройку програми, роботу з даними. Базіум не несе відповідальності за дії користувача в програмі і не гарантує виправлення результатів дій Користувача.

9.3. Базіум не несе відповідальності за неможливість використання Програми Користувачем з причин, не залежних від Базіуму.

9.4. Базіум не несе відповідальності за зміст розміщуваної користувачем інформації з використанням програми, що публікується в текстовому, графічному, мультимедійному та інших форматах.

9.5. Користувач несе відповідальність за розміщення будь-яких матеріалів, у тому числі рекламних матеріалів та матеріалів, що є об'єктом авторського права, відповідно до чинного законодавства України.

9.6. Базіум не несе відповідальності за результат використання або корисність прав на використання Програми, наданих за цим Договором, а також за якість доступу користувача до програми через мережу Інтернет.

9.7. Користувач несе відповідальність за збереження параметрів доступу, що забезпечують доступ Користувача до програми і за збитки, які можуть бути заподіяні внаслідок несанкціонованого використання його доступу.

9.8. Користувач несе відповідальність за порядок ведення своїх ділових операцій з використанням Програми, самостійно приймає рішення про необхідність реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності та придбання всіх необхідних сертифікатів, ліцензій, дозволів та інших подібних документів.

Розділ 10. Дія договору

10.1. Датою укладення цього Договору є дата здійснення Користувачем акцепту оферти, а саме - з моменту першої оплати Користувачем підписки за обраним Користувачем тарифним планом. Момент оплати визначається згідно з п.7.5. цього Договору.

10.2. Договір діє протягом 1 (одного) року з моменту його укладення. Для цілей цього Договору рік приймається рівним 365 дням. У разі, якщо жодна зі сторін не повідомила іншу Сторону про намір розірвати цей Договір, після закінчення терміну його дії він автоматично продовжується на наступний рік. Кількість пролонгацій договору не обмежена.

10.3. У разі порушення Користувачем умов цього Договору, зокрема: порушення Користувачем умов про обсяг ліцензії згідно з розділом 4 цього Договору, а також порушення Користувачем прав і законних інтересів Базиума, винного заподіяння Користувачем збитків Базиуму, Базиум має право достроково розірвати Договір і негайно блокувати доступ до Програми з попереднім повідомленням Користувача не пізніше дати Блокування. При цьому повернення суми ліцензійної винагороди за період блокування Аккаунта не проводиться.

10.4. У разі відмови користувача від подальшого виконання цього Договору, Базіум має право видалити всі дані Користувача, пов'язані з його Аккаунтом, і сам Аккаунт Користувача, після закінчення 60 днів з моменту закінчення останнього оплаченого періоду підписки.

Розділ 11. Врегулювання спорів

11.1. Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами з питань, пов'язаних з виконанням цього Договору, будуть вирішуватися Сторонами шляхом переговорів.

11.2. У разі, якщо сторони не врегулювали розбіжності шляхом переговорів, такі розбіжності вирішуються Сторонами в арбітражному суді м Москви.

Розділ 12. Конфіденційність

12.1. Сторони погоджуються зберігати в таємниці і вважати конфіденційними умови цього Договору, а також всю інформацію, отриману однією стороною від іншої сторони при його укладенні та виконанні (далі — «Конфіденційна інформація»), і не розкривати, не розголошувати, не оприлюднювати або іншим способом не надавати таку інформацію будь-якій третій стороні без попереднього письмового дозволу сторони, що передає цю інформацію.

12.2. Кожна зі сторін вживе всіх необхідних заходів для захисту конфіденційної інформації як мінімум із застосуванням тих же заходів, які Сторона застосовує для захисту власної конфіденційної інформації. Доступ до конфіденційної інформації надається тільки тим співробітникам кожної зі сторін, яким він обгрунтовано необхідний для виконання службових обов'язків по виконанню договору. Кожна з

Сторін зобов'язується ознайомити своїх співробітників із зобов'язаннями щодо забезпечення збереження конфіденційної інформації, які передбачені цим Договором щодо сторін.

12.3. Зобов'язання щодо збереження в таємниці конфіденційної інформації дійсне в межах строку дії Договору та протягом п'яти років після припинення його дії, якщо Сторонами окремо не буде обумовлено інше

Розділ 13. Додаткова умова

13.1. Відносини сторін за цим Договором регулюються чинним законодавством Російської Федерації.

13.2. Користувач дає згоду на отримання додаткової інформації та інформаційних розсилок Базіуму за вказаною при реєстрації на сайті bazium.ua адресою та телефоном. Інформація та розсилки можуть містити інформацію про зміни і поліпшення програми, Про зміну тарифних планів, про інші продукти і послуги, пропоновані Базіумом, анонси профільних заходів Базіуму, а також інформаційні статті бізнес-тематики.

13.3. У разі розірвання цього договору однією зі сторін з будь-якої підстави, повторне укладення договору вимагає письмової згоди Базіуму.

Розділ 14. Форс-мажор

14.1. Базіум звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання стане наслідком дії непереборної сили («форс-мажор"), тобто надзвичайних і невідворотних Сторонами за даних умов обставин, у тому числі масових заворушень, заборонних дій влади, стихійних лих, пожеж, катастроф та інших обставин непереборної сили, а також:

Перебоями в електроживленні;
Глобальними перебоями в роботі російських і міжнародних сегментів мережі Інтернет;
Збоями систем маршрутизації;
Збоями в розподіленій системі доменних імен;
Збоями, викликаними хакерськими і DOS-атаками, а також іншими протиправними діями третіх осіб;
Поломкою серверів Базиума.

14.2. Базіум зобов'язується, в тому випадку, якщо це технічно можливо, по електронній пошті повідомити ліцензіата про виникнення форс-мажорних обставин протягом 7 (семи) днів з моменту їх настання.

14.3. Якщо в результаті настання форс-мажорних обставин Базіум буде позбавлений можливості виконати свої зобов'язання за договором протягом 3 і більше місяців, то договір вважається розірваним без відшкодування збитків.

Розділ 15. Реквізити та контактна інформація

Ліцензіар:

ФОП Суханов ю. а., ідентифікаційний номер 2720023931, Україна
Телефон: +380969696629
E-mail: bazium@bazium.com.ua